Children's Festival of Welsh History 2016

Gŵyl ‘ddigidol’ Hanes Cymru i Blant 2020 Medi 15, 2020

Ar Fedi 16, Dydd Owain Glyndŵr, bydd lansiad Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2020. Bydd yr ŵyl yn rhyddhau fideo o gân Owain Glyndŵr, wedi’i ffilmio yng Nghastell Harlech. Mae’r fideo wedi’i gefnogi gan Cadw, a bydd ar gael i ysgolion ac eraill i’w wylio ar wefan gwylhanes.cymru ac ar wefan Cadw.gov.wales

Bydd gweddill yr ŵyl, fydd yn parhau tan hanner tymor yr Hydref, yn cynnwys fideos chwarter awr o 14 o sioeau Mewn Cymeriad - o Buddug i Barti Ddu, ynghyd â gweithdai amrywiol, sesiynnau cwestiwn ag ateb gyda’r cymeriadau, a Chwis Mawr Hanes Cymru. Mae’r manylion, a’r amserlen arfaethedig ar wefan yr ŵyl.

Mae Gŵyl Hanes Cymru i Blant yn 7 oed eleni, ac er taw bwriad yr ŵyl yw cynnal sioeau a chyflwyniadau mewn lleoliadau treftadaeth ar hyd a lled Cymru bob mis Medi, roedd hynny yn amhosibl eleni. Yn hytrach na chanslo’r digwyddiad, aethpwyd ati i gysylltu â phartneriaid treftadaeth yr ŵyl er mwyn ariannu ferisynnau byr o’r sioeau i’w rhyddhau ar wefan yr ŵyl. Cafwyd ymateb ardderchog, ac o ganlyniad bydd y ffilmiau i gyd am ddim i ysgolion tan hanner tymor yr Hydref. Bydd y ffilmiau yn cael eu rhyddhau, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ystod wythnos Medi 21ain.

Bydd ferisynnau BSL (British Sign Language) ar gael ar gyfer 12 o’r sioeau. Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl fedru darparu hyn fel adnodd, ac rydym wrth ein bodd â’r datblygiad yma, gan estyn cyfleon i blant byddar fwynhau’r sioeau.

O’r wythnos ganlynol ymlaen, Medi 28ain, bydd modd i ysgolion archebu gweithdai arlein sy’n cydfynd â’r sioeau. Darperir y gweithdai gan Mewn Cymeriad; Amgueddfa Cymru; Theatr Genedlaethol Cymru; Bardd Plant Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac mae’r mwyafrif o’r arlwy am ddim i ysgolion tan hanner tymor.

Meddai Eleri Twynog, Sylfaenydd yr ŵyl:

“Mae’r ŵyl wedi tyfu mewn poblogrwydd, gyda tua 5,000 o blant yn rhan ohoni yn flynyddol. Roedd yn siom mawr inni ein bod wedi methu ei gynnal, yn ôl ein harfer, eleni. Serch hyn, mae’r her o greu gŵyl ddigidol wedi bod yn un bleserus ac yn sicr wedi ehangu ein sgiliau ni fel trefnwyr, actorion a chyfarwyddwyr, a hynny mewn amgylchiadau anodd.

Mae’r arlwy yn swmpus, a gobeithio bydd yr ŵyl eleni yn profi i fod yn gyfraniad pwysig, nid yn unig tuag at leddfu’r siom i ysgolion o fethu ymweld â’r lleoliadau treftadaeth y tymor hwn, ond hefyd tuag at sicrhau fod hanes Cymru yn cael lle blaenllaw mewn ysgolion wrth iddynt fwrw ati i ddehongli a gwireddu’r cwricwlwm newydd”.

Meddai Susan Mason, Pennaeth Dysgu Gydol Oes, Cadw:

“Mae Cadw yn falch i gefnogi’r ŵyl eleni, gan ei fod yn rhan bwysig o ddarpariaeth newydd Cadw arlein ar gyfer dysgu yn ystod y pandemig, ac ar gyfer y dyfodol rhagweladwy.”

Diwedd

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â:

Eleri Twynog Humphries
Cyfarwyddwr yr Ŵyl
07891383392
Eleri8@icloud.com