top of page
illustration_no_clouds.jpg
unnamed.gif
rain.gif
2023_flag.png
cloud_01.gif
rain.gif

GWEITHGAREDDAU

RHITHIOL

miner_ani.gif
Gweithdai Rhithiol Amgueddfa Cymru

Mae’r ŵyl hanes yn digwydd i fis Medi tan hanner tymor  yr Hydref bob blwyddyn. Bydd rhaglen Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2023 yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf. Cofrestwch i sirhau eich bod yn derbyn gwybodaeth mewn da bryd.

AMSER GOLCHI

Gweithdy Rhithiol

Sut brofiad oedd gorfod golchi a sychu dillad cyn i ni gael peiriannau golchi a thrydan? Dewch i gwrdd â Marged i ddarganfod sut oedd hi’n golchi dillad ers talwm. Byddwch yn ei gwylio’n defnyddio’r twb golchi, y bwrdd sgwrio a’r mangl, yna’n cael cyfle i drin a thrafod efo’n hwylusydd, yn ogystal â gweld rhai o’r gwrthrychau’n agos. Tybed beth wnewch chi ddarganfod sydd wedi newid a beth sydd wedi aros yr un peth?

Addas ar gyfer oedran 5-8

Amgueddfa logo black RGB.jpeg

CELTIAID

Gweithdy Rhithiol

Sut brofiad oedd byw yng Nghymru 2000 o flynyddoedd yn ôl? Ymunwch â'n Celt preswyl am daith rhithwir o amgylch Bryn Eryr, ein tai crwn o'r Oes Haearn. Darganfyddwch pam roedd y tân mor bwysig, pa fwyd oedd yn cael ei fwyta, a sut roedd dillad yn cael eu gwneud. Ond sut ydyn ni'n gwybod cymaint am fywyd yn y gorffennol? Gweithiwch gyda'n hwylusydd i ddarganfod sut i ddatgloi cyfrinachau'r gorffennol a chydweithio i ddatrys dirgelion bedd o'r Oes Haearn.

Addas ar gyfer oedran 8-11

Amgueddfa logo black RGB.jpeg

GWERSYLL RHUFEINIG RHITHIOL

Gweithdy Rhithiol

Cymerwch ran mewn cyfres o heriau i ddarganfod mwy am fywyd Milwr Rhufeinig. Dysgwch am y Rhufeiniaid a arferai fyw yng Nghaerllion a darganfod pa sgiliau oedd y Rhufeiniaid yn edrych amdanynt mewn milwr. Byddwch yn dysgu am arfwisg Rufeinig ac yn cael eich profi ar eich sgiliau gorymdeithio. Gallwch hefyd ofyn cwestiynau am fywyd milwr Rhufeinig a rhai o'r gwrthrychau diddorol a adawsant ar eu hôl.

Addas ar gyfer oedran 8-11

Amgueddfa logo black RGB.jpeg

Archwilio Celf

Gweithdy Rhithiol

Gan gyfuno ffilm a hwyluso byw, mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno dysgwyr i'r orielau celf gan ganolbwyntio ar gelf ac artistiaid Tirlun Cymru. Bydd disgyblion yn ystyried sut mae tirwedd Cymru wedi ysbrydoli artistiaid. Byddwch yn dadansoddi tirluniau Cymreig, yn cwestiynu tystiolaeth ac yn datblygu geirfa i ddisgrifio ac ymateb i waith celf. Bydd disgyblion hefyd yn cael cyfle i feddwl am dechneg celf, arddull, cyfansoddiad a'r defnydd o olau a lliw.

Addas ar gyfer oedran 8-11

Amgueddfa logo black RGB.jpeg

DAW ETO HAUL AR FRYN... BYWYD AR Y FFRYNT CARTREF YN YSTOD YR AIL RYFEL BYD

Gweithdy Rhithiol

Sut oedd bywyd yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd? Mae'n 1943, gwyliwch Mary Jones wrth iddi ddanfon llythyr o Swyddfa Bost Blaenwaun at ei ffrind Minnie Owen, perchennog Siop Ddefnyddiau Emlyn Davies yn Dowlais. Drwy’r ffilm fer, cewch ddysgu am y bobl a'r lleoliadau, a darganfod mwy am fywyd pob dydd ar y Ffrynt Cartref. Archwiliwch wrthrychau sy’n gysylltiedig â'r Ail Ryfel Byd gyda'n hwylusydd, darganfod eu hanes a chael eich ysbrydoli i ymchwilio i gyfraniad eich ardal leol at ymdrech y rhyfel.

Addas ar gyfer oedran 8-11

Amgueddfa logo black RGB.jpeg

CYFRIFIAD 1851: YMCHWILIAD OES FICTORIA

Gweithdy Rhithiol

Dilynwch ôl troed Mr Rosser o gwmpas ei filltir sgwâr ar ddiwrnod Cyfrifiad 1851 yn Abertawe a chwrdd â phobl o bob lliw a llun. Ymunwch a’n gweithdy byw i archwilio gwrthrychau sy'n gysylltiedig â'r cymeriadau i gael blas ar fywyd dynion a menywod tlawd a chyfoethog y 19eg ganrif.

Addas ar gyfer oedran 8-11

Amgueddfa logo black RGB.jpeg

PAN OEDD GLO YN FRENIN

Gweithdy Rhithiol

Archwiliwch hanes cyfoethog glofaol de Cymru drwy ymuno a glöwr sy’n dechrau ei ddiwrnod gwaith yn Big Pit yn 1978.  Dysgwch am y cymunedau glofaol, nid dim ond heddiw, ond nol i’r Chwyldro Diwydiannol. Pa effaith gafodd glo ar yr amgylchedd? Sut wnaeth glo ysbrydoli awduron ac arlunwyr? Sut wnaeth y newidiadau mewn technoleg wella bywydau y glowyr a’u gwragedd?

Addas ar gyfer oedran 8-11

Amgueddfa logo black RGB.jpeg

GWLEDDA A CHAETHWASIAETH YN OES Y RHUFEINIAID

Gweithdy Rhithiol

Mae Rhufeiniaid cyfoethog yn enwog am eu partion! Darganfyddwch y bwyd rhyfedd a bendigedig roedden nhw'n ei fwyta, fel ymennydd y paun a llygod wedi'u stwffio. Dysgwch am fywydau'r caethweision oedd yn cefnogi y bywyd godidog yma. Bydd cyfle i astudio’r casgliadau sydd ynghlwm â’r pwnc yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cyrmu.  

Addas ar gyfer oedran 8-11

Amgueddfa logo black RGB.jpeg
AMSER GOLCHI
ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!

We will be in touch soon!

CELTIAID
ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!

We will be in touch soon!

GWERSYLL RHUFEINIG RHITHIOL
ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!

We will be in touch soon!

DARGANFOD CELF YN AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CYMRU
ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!

We will be in touch soon!

DAW ETO HAUL AR FRYN
ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!We will be in touch soon!

CYFRIFIAD 1851
ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!We will be in touch soon!

PAN OEDD GLO YN FRENIN
ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!We will be in touch soon!

GWLEDDA A CHAETHWASIAETH YN OES Y RHUFEINIAID
ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!

We will be in touch soon!

Gweithdai Rhithiol Llyfrgell Genedlaethol Cymru

TRYWERYN

Gweithdy Rhithiol

Adrodd hanes boddi Cwm Tryweryn yn ystod y 1960au trwy gasgliadau amrywiol Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bydd y stori yn cael ei chyflwyno o safbwynt pentrefwyr Capel Celyn yn ogystal â phlant o ardaloedd y slymiau yn ninas Lerpwl. Canolbwynt y gweithdy fydd deunydd o’r archif glyweledol, gan gynnwys ffilm o 1965 sydd wedi dogfennu’r digwyddiadau wrth iddynt gymryd lle, a chyfweliad deledu gyda Martha Roberts, Prifathrawes Ysgol Capel Celyn. Bydd y gweithdy 60 munud yn cael ei gyflwyno arlein via Teams, ac yn cynnwys defnydd o fapiau, ffotograffau, archifau a phapurau newydd o’r cyfnod.

Addasiadau o’r gweithdy ar gyfer pob oed, o CA2 i’r Chweched Dosbarth

library.jpg
Logo

KYFFIN

Gweithdy Rhithiol

Cyflwyniad i waith a bywyd yr artist o Sir Fôn, Kyffin Williams, a’i gariad at ucheldiroedd ac arfordiroedd Gogledd Cymru. Bydd y gweithdy 1 awr yn bwrw golwg ar ei yrfa a’i arddull nodadwy, gan gyfeirio at sut y deliodd gyda phroblemau iechyd yn ŵr ifanc. Bydd y sesiwn yn cynnwys deunydd clyweledol o’r arlunydd yn trafod ei gelf, gyda ffilmiau ohono yn paentio ar fynyddoedd Eryri yn ogystal ag yn ei weithdai yn Llanfair Pwllgwyngyll a Llundain. I gydfynd â’r gweithdy bydd cyflenwad o lyfrynnau lliw dwyieithog ar Kyffin Williams yn cael eu hanfon i bob ysgol sy’n cymryd rhan. 

Addasiadau yn addas o CA2 hyd at Chweched Dosbarth

library.jpg
Logo

Gweithdai Rhithiol Llyfrgell
Genedlaethol Cymru

ARCHEBU / BOOKING

Diolch, fe fyddwn mewn cysylltiad cyn hir!We will be in touch soon!

texture.jpg
CONTACT
logo_cym-01.png

Dydd Llun 4ydd Medi - Dydd Gwener 27ain Hydref

bottom of page